مشخصات رشته های مرکز

کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهری

کاردانی حرفه ای گردشگری

کاردانی حرفه ای معماری داخلی

کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری

کاردانی حرفه ایی تربیت مربی آموزش های شهروندی

کاردانی حرفه ای تاکسیرانی

کاردانی حرفه ای عمران- امور پیمان ها

کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری

کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی

کارشناسی حرفه ای طراحی محیط داخلی

کارشناسی حرفه ای آموزش های شهروندی

کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث

پیاده سازی توسط تیم ثامر آی تی