نتایج انتخابات انجمن علمی رشته تربیت مربی آموزش های شهروندی

نتایج انتخابات انجمن علمی رشته تربیت مربی آموزش های شهروندی با استناد به آرای ثبت شده به شرح زیر اعلام می شود .
مجموعه آرای ثبت شده ، نفر اول جناب آقای مجتبی جلیلی، نفر دوم جناب آقای محمد حسین پورمحمد، نفر سوم جناب آقای مهدی نجفی، به عضویت در انجمن علمی برگزیده شدند.