جلسه در خصوص بررسی نیازسنجی و اولویت های پژوهشی و مطالعاتی شهرداری قم با حضور آقای جمشیدپور سرپرست محترم مدیریت نوسازی و تحول سازمانی شهرداری قم