امضای تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و کارآفرینی مرکز با سازمان همیاری شهرداریهای استان قم