نتایج انتخابات انجمن علمی رشته تربیت مربی آموزش های شهروندی با استناد به آرای ثبت شده به شرح زیر اعلام می شود .
مجموعه آرای ثبت شده ، نفر اول جناب آقای مجتبی جلیلی، نفر دوم جناب آقای محمد حسین پورمحمد، نفر سوم جناب آقای مهدی نجفی، به عضویت در انجمن علمی برگزیده شدند.