جلسه ای با عنوان معرفی اعضای انجمن علمی رشته معماری و بیان نکته و نظرات در مرکز علمی کاربردی شهرداری قم برگزار شد.