نتایج انتخابات انجمن علمی رشته معماری

نتایج انتخابات انجمن علمی رشته معماری با استناد به آرای ثبت شده به شرح زیر اعلام می شود .
مجموعه آرای ثبت شده پنج برگزیده اول به ترتیب نفر اول جناب آقای محمد شکری، نفر دوم جناب آقای مرتضی قنبر زاده اشعری، نفر سوم جناب آقای محمد افشاری، نفر چهارم سرکار خانم فاطمه معتمدی آرا، نفر پنجم سرکار خانم حانیه خمر به عضویت در انجمن علمی برگزیده شدند.