فرم ثبت ایده محیط زیست و خدمات شهری

  • انواع فایل های مجاز : mp4.
    شرکت کننده محترم لطفا ایده خود را در قالب یک ویدئویی یک معرفی نموده و بارگزاری نمایید.