جلسه انجمن علمی گردشگری در خصوص جشنواره گردشگری در شهرستان کهک

جلسه انجمن علمی گردشگری در خصوص برنامه ریزی برگزاری جشنواره گردشگری در شهرستان کهک در مورخ ۳ بهمن ماه برگزار شد.

زمان برگزاری جشنواره در اردیبهشت ۱۴۰۱ مصوب شد.