لیست رشته های مرکز

 

رشته های مرکز:

کاردانی حرفه ای امور فرهنگی امور موزه

کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهری

کاردانی حرفه ای گردشگری

کاردانی حرفه ای معماری داخلی

کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری

کاردانی حرفه ایی تربیت مربی آموزش های شهروندی

کاردانی حرفه ای تاکسیرانی

کاردانی حرفه ای عمران- امور پیمان ها

کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری

کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی

کارشناسی حرفه ای طراحی محیط داخلی

کارشناسی حرفه ای آموزش های شهروندی

کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث

کارشناسی حرفه ای روایت گری دفاع مقدس

آشنایی با رشته ها:

 

۱- مقطع کاردانی :

 ۱-۱- کاردانی عمران – گرایش امور پیمانها  – گروه آموزشی صنعت                     سر فصل ها
۱-۲- کاردانی شهرسازی – گروه آموزشی صنعت                                       سر فصل ها
۱-۳- کاردانی معماری – گرایش معماری شهری – گروه آموزشی صنعت                 سر فصل ها
۱-۴- کاردانی معماری – گرایش معماری داخلی – گروه آموزشی فرهنگ و هنر      سر فصل ها
۱-۵- کاردانی اطفای حریق شهری – گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی    سر فصل ها
۱-۶- کاردانی حقوق – گرایش حقوق ثبتی – گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی    سرفصل ها
۱-۲-کاردانی فناوری اطلاعات-خدمات الکترونیک شهری  سر فصل ها
۱-۱۴-کاردانی عمران نقشه برداری مسیر  سرفصل ها
مقطع کارشناسی:     
۲-۱- مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده – گروه آموزشی صنعت       سرفصل ها
۲-۲- کارشناسی معماری – گرایش معماری داخلی – گروه آموزشی فرهنگ و هنر                              سرفصل ها
۲-۳- کارشناسی حقوق – گرایش حقوق ثبتی – گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی            سر فصل ها
۲-۴- کارشناسی حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث-گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی سرفصل ها
۲-۵-کارشناسی حرفه ایی مدیریت آموزش های شهروندی      سرفصل ها
۲-۶-کارشناسی حرفه ایی حمل ونقل و ترافیک شهری      سرفصل ها
۲-۷-کارشناسی حرفه ایی معماری طراحی محیط بیرونی سرفصل ها
۲-۸-کارشناسی حرفه ایی حسابداری-حسابداری پروژه ایی سرفصل ها
۲-۹-کارشناسی عمران-حمل و نقل شهری                                                                                              سرفصل ها

(بیشتر…)