کارکنان

معاون پژوهش مرکز

نام : حسن
نام خانوادگی : مافی فروتن
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی گردشگری
شماره تماس مستقیم : ۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۳۴

 

 

معاون پشتیبانی مرکز

 

 

نام : مجید
نام خانوادگی : زندیه
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی
شماره تماس مستقیم : ۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۲۶

 

 

 

 

 

معاون آموزش مرکز

 

 

نام : مسعود
نام خانوادگی : زیوری
مدرک تحصیلی : کارشناسی فیزیک
شماره تماس مستقیم : ۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۱۲

 

 

معاون مالی مرکز

نام : سیف اله
نام خانوادگی : عباسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری
شماره تماس مستقیم : ۳۸۸۵۱۰۲۰

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات ، مسئول دبیرخانه ، مسئول دفتر رئیس و مسئول فرهنگی دانشجویی

 

نام : محمد مهدی
نام خانوادگی : کاظمی
مدرک تحصیلی : مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک
شماره تماس مستقیم : ۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۱۱

 

 

 

کارشناس آموزش و ضمن خدمت

نام : محمد
نام خانوادگی : آمره
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی
شماره تماس: ۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۱۹

 

 

 

 

کارشناس مالی و اداری

نام : محسن
نام خانوادگی : اویسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی عمران
شماره تماس مستقیم : ۳۸۸۵۱۰۲۰

 

 

 

کارشناس آموزش

نام : محمد
نام خانوادگی : فرزانه مهر
مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری
شماره تماس: ۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۱۸

 

کارشناس آموزش

 

نام : سعید
نام خانوادگی : پسندی پور
مدرک تحصیلی : کارشناسی کشاورزی
شماره تماس: ۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۲۰

                                                                          

                                                                                                                        کارشناس آموزش و امور دانش آموختگان

نام : فرزانه
نام خانوادگی : جعفرمرادی
مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی نرم افزار
شماره تماس: ۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۲۱