کارکنان

معاون پژوهش مرکز

نام :حسن
نام خانوادگی :مافی فروتن
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی گردشگری
شماره تماس مستقیم :۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۳۴

 

 

معاون پشتیبانی مرکز

 

 

نام :مجید
نام خانوادگی :زندیه
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی
شماره تماس مستقیم :۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۲۶

 

 

 

 

 

معاون آموزش مرکز

 

 

نام :مسعود
نام خانوادگی :زیوری
مدرک تحصیلی :کارشناسی فیزیک
شماره تماس مستقیم :۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۱۲

 

 

معاون مالی مرکز

نام :سیف اله
نام خانوادگی :عباسی
مدرک تحصیلی :کارشناسی حسابداری
شماره تماس مستقیم :۳۸۸۵۱۰۲۰

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات ، مسئول دبیرخانه ، مسئول دفتر رئیس و مسئول فرهنگی دانشجویی

 

نام :محمد مهدی
نام خانوادگی :کاظمی
مدرک تحصیلی :مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک
شماره تماس مستقیم :۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۱۱

 

 

 

کارشناس آموزش و ضمن خدمت

نام :محمد
نام خانوادگی :آمره
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد روانشناسی
شماره تماس:۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۱۹

 

 

 

 

کارشناس مالی و اداری

نام :محسن
نام خانوادگی :اویسی
مدرک تحصیلی :کارشناسی عمران
شماره تماس مستقیم :۳۸۸۵۱۰۲۰

 

 

 

کارشناس آموزش

نام :محمد
نام خانوادگی :فرزانه مهر
مدرک تحصیلی :کارشناسی حسابداری
شماره تماس:۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۱۸

 

کارشناس آموزش

 

نام :سعید
نام خانوادگی :پسندی پور
مدرک تحصیلی :کارشناسی کشاورزی
شماره تماس:۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۲۰

                                                                          

                                                                                                                        کارشناس آموزش و امور دانش آموختگان

نام :فرزانه
نام خانوادگی :جعفرمرادی
مدرک تحصیلی :کارشناسی مهندسی نرم افزار
شماره تماس:۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۲۱