برگزاری نخستین استارتاپ تخصصی گردشگری استان قم

پیاده سازی توسط تیم ثامر آی تی