مشخصات رشته های

 

۱- مقطع کاردانی :

 ۱-۱- کاردانی عمران – گرایش امور پیمانها  – گروه آموزشی صنعت                 سر فصل ها
۱-۲- کاردانی شهرسازی – گروه آموزشی صنعت                                      سر فصل ها
۱-۳- کاردانی معماری – گرایش معماری شهری – گروه آموزشی صنعت                سر فصل ها
۱-۴- کاردانی معماری – گرایش معماری داخلی – گروه آموزشی فرهنگ و هنر     سر فصل ها
۱-۵- کاردانی اطفای حریق شهری – گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی   سر فصل ها
۱-۶- کاردانی حقوق – گرایش حقوق ثبتی – گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی   سرفصل ها
۱-۲-کاردانی فناوری اطلاعات-خدمات الکترونیک شهری سر فصل ها
۱-۱۴-کاردانی عمران نقشه برداری مسیر سرفصل ها
مقطع کارشناسی:     
۲-۱- مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده – گروه آموزشی صنعت      سرفصل ها
۲-۲- کارشناسی معماری – گرایش معماری داخلی – گروه آموزشی فرهنگ و هنر                             سرفصل ها
۲-۳- کارشناسی حقوق – گرایش حقوق ثبتی – گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی           سر فصل ها
۲-۴- کارشناسی حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث-گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعیسرفصل ها
۲-۵-کارشناسی حرفه ایی مدیریت آموزش های شهروندی      سرفصل ها
۲-۶-کارشناسی حرفه ایی حمل ونقل و ترافیک شهری     سرفصل ها
۲-۷-کارشناسی حرفه ایی معماری طراحی محیط بیرونیسرفصل ها
۲-۸-کارشناسی حرفه ایی حسابداری-حسابداری پروژه اییسرفصل ها
۲-۹-کارشناسی عمران-حمل و نقل شهری                                                                                             سرفصل ها

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team