سامانه پرداخت الکترونیکی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قمشماره دانشجویی :    
کد ملی :    
نام :  
نام خانوادگی :  
تلفن همراه :  
رشته :
مبلغ پرداختی : ریال  


** دانشجویان محترم لطفا اطلاعات فوق را بدرستی و کامل وارد نمایید و عواقب عدم صحت و ناقص بودن اطلاعات به عهده خود دانشجو می باشد، ضمناً خواهشمنداست از پرداخت با تلفن همراه جداً خودداری فرمایید.