موارد تخلفات جلسات آزمون

دانشجویان گرامی موارد تخلفات جلسات آزمون به شرح زیر است :

۱- فرستادن شخص دیگر به جای خود یا شرکت به جای دیگری در جلسه آزمون
۳- همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه (به جز مواردی که توسط مدرس به صورت کتبی اعلام شده باشد)
۴- همراه داشتن تلفن همراه ، پیجر، پخش کننده های صدا و تصویر (پلیرها)،ساعت هوشمند ، سایر دستگاه های الکترونیکی ضبط و پخش و ارسال صدا و تصویر و تجهیزات آن ها به منزله درج نمره صفر می باشد.
۵- همراه داشتن ماشین حساب (به جز مواردی که توسط مدرس به صورت کتبی اعلام شده باشد).
۶- مبادله هر شیء یا وسیله بین دانشجویان داخل جلسه آزمون
۷- تمرکز نگاه به سایر دانشجویان در حال آزمون و برگه آن ها
۸- صحبت با دیگر دانشجویان و مراقبین در حین برگزاری آزمون
۹- ارتکاب هر عملی که موجب برهم خوردن نظم و آرامش جلسه آزمون باشد، همانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاری.
۱۰- عدم رعایت تذکرات و توصیه های مراقبان و مسئولان جلسه آزمون (مانند ننشستن بر روی صندلی شماره گذاری شده غیر مرتبط).
۱۱- از بین بردن یا تخریب مدارک و یا تجهیزات محل آزمون.
۱۲- تفکیک و جداسازی برگه های امتحانی به هم دوخته شده (منگنه شده)
۱۳- خارج نمودن مستندات، مدارک و اوراق امتحانی از محل آزمون بدون اطلاع مسئولان جلسه
۱۴- همراه نداشتن کارت شناسایی دانشجویی