نکات قابل توجه در آزمون

۱) دانشجویان محترم طبق ساعت و روز مندرج در کارت ورود به جلسه ممهور به مهر واحد مالی در آزمون شرکت نمایند.
۲) عدم شرکت در آزمون به منزله غیبت در آزمون و درج نمره صفر می باشد.
۳) دانشجویانی که به دلیل غیبت بیش از حد (۳/۱۶) در درسی حذف شده اند، اجازه ورود به جلسه آزمون را ندارند و نمره صفر برای ایشان لحاظ می گردد.
۴) دانشجویان محترم حداکثر ۱۵ دقیقه پس از شروع آزمون امکان حضوردر جلسه آزمون را دارند، در غیر اینصورت در صورتی که دانشجویی از سالن جلسه آزمون خارج شده باشد، هیچ دانشجویی اجازه ورود به آزمون را ندارد.
۵) دانشجویان محترم حداقل ۱۵ دقیقه قبل از شروع آزمون با همراه داشتن کارت دانشجویی، کارت ورود به جلسه آزمون و ماسک در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.
۶) شماره صندلی داوطلبین جهت آزمون هر روز در محل مقرر، ۱ ساعت قبل از برگزاری آزمون حهت اطلاع دانشجویان نصب می گردد.
۷) دانشجویان محترم قبل از شروع آزمون، جهت تحویل موبایل، کیف، جزوه و …. به واحد امانات مراجعه نمایند.
۸) دانشجویان محترم حتماً ۲ یا ۳ خودکار جهت آزمون بهمراه داشته باشند.
۹) دانشجویان محترم طبق شماره صندلی مندرج در آزمون شرکت نمایند.
۱۰) در صورت مشاهده تخلف دانشجویان از جمله همراه داشتن برگه تقلب، موبایل، هنذفری، برهم زدن نظم حوزه آزمون، صحبت نمودن با دانشجوی دیگر،موضوع توسط مسئول رسیدگی به تخلفات آزمون ثبت و دفاعیه توسط دانشجوی نامبرده تکمیل و در جلسه شورای حل اختلاف جهت رسیدگی مطرح می گردد.
۱۱) برگزاری مجدد آزمون برای دانشجویانی که در آزمون شرکت ننموده اند (به استثنای داوطلبینی که به حج تمتمع مشرف شده اند و خانم های باردار) امکان پذیر نمی باشد.
۱۲) دانشجویان محترم در صورتی که به علت بیماری امکان حضور در جلسه آزمون را نداشتند می توانند حداکثر ۲ روز بعد از زمان برگزاری آزمون درس مذکور با مراجعه به کارشناس مربوطه در واحد آموزش و اخذ فرم حذف پزشکی، ضمن مراجعه به پزشک معتمد دانشگاه (آقای دکتر پارسا- دانشگاه قم) و اخذ تاییدیه از ایشان، با ارئه مستندات پزشکی خود، نسبت به حذف پزشکی درس مذکور اقدام نمایند. بدیهی است زمان مذکور قابل تمدید نمی باشد.
* ازخداوند متعال برای شما دانشجویان عزیز، موفقیت و کسب نمرات عالی را خواستاریم.