اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

دانشجویان محترم از روز ۱شنبه مورخ ۲۲خردادماه تا روز ۴شنبه مورخ ۲۵ خردادماه جهت دریافت کارت ورود به جلسه ضمن مراجعه به آقای مرشدی( بوفه مرکز) پس از پرینت کارت جهت مهر و تایید مالی به واحد مالی (اقای اویسی) مراجعه نمایید.
ضمناً مهلت مذکور قابل تمدید نمی باشد.
همچنین جهت حضور در آزمون همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت به ورود به جلسه آزمون در امتحانات الزامی می باشد.