انتصاب مدیر مرکز نوآوری گردشگری علمی کاربردی شهرداری قم

انتصاب جناب آقای جواد طاهری به عنوان مدیر مرکز نوآوری گردشگری علمی کاربردی شهرداری قم توسط رئیس مرکز جناب آقای بیشتر

نتایج انتخابات انجمن علمی رشته تربیت مربی آموزش های شهروندی

نتایج انتخابات انجمن علمی رشته تربیت مربی آموزش های شهروندی با استناد به آرای ثبت شده به شرح زیر اعلام بیشتر