نتایج انتخابات انجمن علمی رشته تربیت مربی آموزش های شهروندی

نتایج انتخابات انجمن علمی رشته تربیت مربی آموزش های شهروندی با استناد به آرای ثبت شده به شرح زیر اعلام بیشتر