فرم گزارش فعالیت هفتگی کارکنان مرکز علمی کاربردی شهرداری قم

فرم گزارش هفتگی کارکنان مرکز

فرم گزارش هفتگی کارکنان

لطفا عنوان وظیفه/ خدمت با جزیات دقیق و کامل درج نمائید.
  • با سلام بازه ارائه گزارش را تا یک هفته بزنید.
  • شرح فعالیت خود را بنویسید.
  • اختیاری
  • اختیاری