سرفصل کلیه رشته ها

کاردانی حرفه ای امور فرهنگی امور موزه

کاردانی امور اداری

کاردانی تربیت مربی شهروندی

کاردانی حریق

کاردانی حسابداری مالی

کاردانی خدمات الکترونیک شهر

کاردانی شهرسازی

کاردانی عمران امور پیمانها

کاردانی گردشگری

کاردانی معماری داخلی

کاردانی معماری شهری

کاردانی حسابداری مالیاتی

کاردانی تاکسیرانی

کارشناسی حفاظت و پیشگیری

کارشناسی مدیریت گردشگری

کارشناسی مدیریت تجاری سازی

کارشناسی مدیریت شهروندی

کارشناسی معماری بافت فرسوده

کارشناسی معماری داخلی

کارشناسی حرفه ای روایت گری دفاع مقدس

کارشناسی مدیریت امور دفتری