خواهشمنداست عنوان و محتوای دوره آموزشی را از بین دوره های مصوب (دوره های کوتاه مدت مصوب) و یا دوره جدید با توجه به نیاز روز جامعه از لحاظ جذابیت موضوع، کاربردی و پرمخاطب بودن پیشنهاد نمائید.

فرم پیشنهاد اجرای دوره های کوتاه مدت کاربردی

  • فایل ها را به اینجا بکشید